JAKOŚĆ

Wdrożenia systemów zarządzania wg norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 (HACCAP). W ramach wdrażania systemów zarządzania oferujemy Państwu m.in:

 • wstępną weryfikację firmy pod kątem dostosowania do wymagań norm ISO,
 • stworzenie mapy procesów głównych i zarządzających,
 • określenie celów, wskaźników pomiaru oraz metod monitorowania procesów,
 • opracowanie i wdrożenie dokumentacji systemu – Księgi Jakości, procedur operacyjnych oraz systemowych,
 • pomoc w przeprowadzeniu przeglądu zarządzania oraz sprawozdania z przeglądu zarządzania,
 • przeprowadzenie audytu zerowego,
 • indywidualne konsultacje.

Korzyści z wdrożenia:

 • poprawa organizacji zarządzania przedsiębiorstwem,
 • systematyczna poprawa jakości pracy i jakości usług,
 • możliwość analizowania przyczyn powstawania niezgodności,
 • wzrost konkurencyjności wyrobów i usług na rynku,
 • wzrost zaufania klientów.

Certyfikacja

Kiedy wszystkie wymagania norm ISO będą spełnione – można przeprowadzić audyt zewnętrzny/certyfikujący. Powinien on być przeprowadzony przez niezależną akredytowaną jednostkę. Audytorzy zewnętrzni dokonują najpierw przeglądu istniejących procedur oraz instrukcji (przegląd dokumentacji) później weryfikują czy tryb postępowania opisany w dokumentacji funkcjonuje w firmie (czyli jest wdrożony).

Oferujemy Państwu pomoc w zgłoszeniu do jednostki certyfikującej oraz załatwieniu wszelkich formalności w kontakcie z jednostką.

Doświadczenie

Posiadamy wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu i utrzymywaniu systemów zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem środowiska, przeprowadzaniu niezależnych audytów jakości u klientów jak również we współpracy z jednostkami certyfikacyjnymi. Wspieramy również aktywnie działania audytorów wewnętrznych w firmach naszych klientów.

superuserJakość